Algemene voorwaarden kweeksmakelijk ® vof.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kweeksmakelijk vof (hierna te noemen “verkoper”) gedane aanbiedingen en tussen verkoper en een klant (hierna te noemen “koper”) gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan.

1.2 Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geacht deze voorwaarden aan te vullen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de koper aanvaard, heeft de verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie van de order door de verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze.

Artikel 3 Kredietwaardigheid

3.1 Bij aanbieding aan “nieuwe” kopers waarmee de Kweeksmakelijk vof nog geen overeenkomsten heeft gesloten, wordt verzekeringsmaatschappij Interpolis ingeschakeld, die de kredietwaardigheid van deze nieuwe kopers zal controleren.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De prijzen worden in het algemeen bij acceptatie van de order vastgesteld. De prijzen zijn gebaseerd op de geldende catalogusprijzen.

4.2 Alle prijzen vermeld in de catalogus zijn genoteerd in Euro’s, welke de vaste catalogusprijs is.

4.3 De prijzen zijn:
a. binnen de UK exclusief transport;
b. buiten de UK exclusief transport, tenzij anders overeengekomen;
c. exclusief BTW, (zero-rated), dan wel, indien er geen BTW-nummer beschikbaar zijn de producten flat-rated. Voor levend materiaal geldt dan een BTW-tarief van 6% en voor dood materiaal een tarief van 19 %; in Nederland is de land bouw regeling van toepassing.
d. exclusief verzekering. e.inclusief kosten van kwaliteitscontrole en exclusief fytosanitair en-of enig ander onderzoek.

Artikel 5 Levering en Leveringstijd

5.1 De verkoper is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij overmacht tot een vermindering van de hoeveelheid noodzaakt.

5.2 De verkoper is gehouden de koper van de overmachtsituatie onmiddellijk mededeling te doen en is alsdan gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren.

5.3 Als plaats van levering geldt de ruimte van de koper, behalve voor leveringen buiten de EU.

5.4 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te zijn gesteld.

5.5 Indien de koper de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor de koper. De bestelde producten staan te zijner beschikking voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien echter na verstrijking van een beperkte bewaartermijn welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door de koper te zijn geannuleerd. Alsdan is de verkoper gerechtigd de betreffende producten te verkopen. De in gebreke zijnde koper is verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop, alsmede alle verdere kosten en schaden vallende aan de zijde van de verkoper voor zijn rekening te nemen.

5.6 De verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren, indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de koper tijdig worden medegedeeld.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet de verkoper dit de koper zo spoedig mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten.

6.2 De verkoper kan in geval van overmacht na overleg met de koper de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

6.3 Indien in geval van opschorting de levering meer dan tien dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.

6.4 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de verkoper, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, plagen en ziektes of indien de leverancier van verkopen in gebreke blijft, zonder dat verkoper hierop invloed kan uitoefenen.

Artikel 7 Kwaliteit en Gezondheid

7.1 De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende groente producten in de ruimste zin des woords.

7.2 De te exporteren producten dienen voorts te voldoen aan de fytosanitaire overheidseisen die ten aanzien van de betreffende groente producten in het land van invoer van kracht zijn. Eventuele gebreken dienaangaande geven de koper geen recht op schadevergoeding of recht op annulering van de overeenkomst, tenzij de koper de verkoper voorafgaande aan of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte heeft gebracht van alle fytosanitaire eisen.

7.3 Planten zijn een natuurlijk product met per plant unieke eigenschappen zoals vorm , dichtheid gewas,aantal bloemen, uitgroei en hergroei ect. Er is geen plant hetzelfde en er kunnen dus onderling in geleverde partijen verschillen aanwezig zijn die koper bij aangaan van koop volledig accepteert.

7.4 Alle planten zijn tijdens de opkweek behandeld met vloeibare- en vaste mest,en in noodzaak bestrijdingsmiddelen. De teeltvloer is behandeld met een ontsmettingsmiddel(len). Daardoor zijn residuen van deze mest,bestrijdings-en ontsmettingsmiddelen altijd in en op de planten en potten aanwezig. Dir is echter in aanvaardbare normen aanwezig, en worden door koper bij plaatsen order,volledig geaccepteerd. Tevens zijn er restanten van onkruid en mossen aanwezig op iedere plant en wordt ook bij plaatsen order door koper volledig geaccepteerd. Bruine puntjes aan de bladeren, kleine insecten schadebeeld en randverbranding aan het blad door de zon, zijn inherent aan het opkweken van groente die op een zo natuurlijk mogelijke manier opgekweekt wordt. Dit wordt door verkoper op een zo goed mogelijke wijze voorkomen, maar uitschieters hierin is overmacht. Dit wordt door de koper bij het plaatsen van de order volleding geaccepteerd.

Artikel 8 Verpakking

8.1 Verpakking geschiedt op de in de groente in pot groothandel gebruikelijke wijze en wordt door de verkoper als goed koopman bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

8.2  Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.

8.3 Huur deense karren: Tot leveringsdatum is er geen huur verschuldigd tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van de leveringsdatum moet er door de koper daghuur voor de deense karren betalen. De huur wordt berekend aan de hand van de tarieven van het verhuurbedrijf waar de deense karren door verkoper ingehuurd zijn of, als het eigendoms deense karren van de verkoper zijn, aan de hand van de tarieven van de Nederlandse CCC centrale.

8.4 Meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal waaronder Deense containers en stapelwagens blijven in eigendom van de verkoper. De kosten van het retourtransport komen voor rekening van de koper. De verkoper dient ten alle tijde in staat te worden gesteld de Deense containers dan wel de stapelwagens te ruilen met bij de koper aanwezige Deense containers c.q. stapelwagens, tenzij de koper deze logistieke middelen zelf verzorgt.

8.5 Ten aanzien van duurzaam verpakkingsmateriaal (stapelwagens, containers) dat aan de koper in bruikleen is gegeven, behoudt de verkoper zich het recht voor om, indien retournering van het betreffende materiaal door koper niet plaatsvindt, de kosten van dit materiaal de koper alsnog in rekening te brengen en de eventuele verdere schade veroorzaakt door het in gebreke zijn van koper, op hem te verhalen.

Artikel 9 Verlading en transport

9.1 Verlading en verzending moeten op doelmatige wijze geschieden.

9.2 Indien de koper geen transportmiddel voorschrijft kiest de verkoper voor de meest gebruikelijke wijze van transport.

9.3 De kosten van het transport worden de koper in rekening gebracht in prijs product.

Artikel 10 Reklames

10.1 Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld. Tevens dient door de koper c.q. ontvanger van de producten een aantekening van de klacht op de betreffende transportpapieren te worden gemaakt, zulks ter bevestiging dat de klacht bestond op het tijdstip van aflevering van de producten.

10.2 Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering, doch uiterlijk gezien de aard van de producten binnen twee dagen na levering van de producten schriftelijk aan de verkoper te worden medegedeeld. De verkoper dient in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen.

10.3 De klachten dienen tenminste te bevatten: a.een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek b.Opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door de koper afgekeurde producten identiek zijn.

10.4 Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring zijn van de gehele levering.

10.5 Na het verstrijken van bovenbedoelde termijnen wordt de koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door de verkoper in behandeling genomen.

10.6 De koper dient ten alle tijde ervoor te zorgen dat producten conform de voor die producten gelden verzorgingsnormen worden opgeslagen en verzorgd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De vergoeding door verkoper van de eventueel door koper geleden schade zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de koper bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de zijde van verkoper zelf dan wel leidinggevende functionarissen van verkoper.

11.2 De koper is bekend dat wij altijd proberen een onbespoten product te leveren, echter ook dat wij een eventuele uitbraak van een plaag of ziekte moeten bestrijden met een zo biologisch mogelijk middel wat aan de Nederlandse veiligheidseisen voor consumptiegoederen moet voldoen.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden ter keuze van verkoper:
a. netto contant bij aflevering
b. middels storting of overmaking op een door de verkoper aangewezen bank- of postbankrekening binnen 8 dagen na factuurdatum.

12.2 Alle facturen dienen in euro te worden betaald. Indien in een andere valuta wordt betaald, dient te worden betaald in het equivalent van het eurobedrag.

12.3 De koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De koper mag de door hem te betalen koopprijs niet op grond van een klacht over het geleverde opschorten indien verkoper aantoont dat de klacht ongerechtvaardigd is.

12.4 De koper is in gebreke enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
12.5 De verkoper is gerechtigd om bij het in gebreke zijn van de koper 1,5% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening. De verkoper is tevens gerechtigd om bij het in gebreke zijn van de koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.

12.6 Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen de daaruit voortvloeiende kosten- zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke- voor rekening van de koper. Dat houdt in dat de in gebreke zijnde koper onverminderd eventuele proceskosten terzake van de kosten veroorzaakt door zijn in gebreke zijn, schuldig is een direct opeisbare som gelijk aan 15% procent van het factuurbedrag dan wel de wettelijke incassokosten.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat deze volledig zijn betaald.

13.2 Bij niet tijdige betaling van één of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft de verkoper het recht de geleverde producten alsmede het afgegeven verpakkingsmateriaal en ander duurzaam materiaal (kartonnen dozen, containers, stapelwagens, etc.) terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag van de koper af te voeren.

Artikel 14 Toepasselijk recht/geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen verkoper en koper, alsmede tussen verkoper en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin de verkoper is gevestigd.

Artikel 15 Slotbepaling

15.1 In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.

15.2 Indien en voorzover enig onderdeel c.q enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

Artikel 16 Nederlandse tekst prevaleert

16.1 De Nederlandse tekst van deze Algemene Verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.